Hunden hälsa


Addisons sjukdom hos hundar

Hypoadrenokorticism hos hundar

Mineralkortikoider och glukokortikoider är hormoner som normalt produceras av binjurarna, som är belägna nära njurarna. Båda dessa hormoner är kritiska för den friska funktion i kroppen, och en onormal ökning eller minskning av endera av dessa hormoner kan leda till allvarliga hälsoproblem om de inte behandlas i tid. Hypoadrenokorticism kännetecknas av en bristande produktion av glukokortikoider och / eller mineralkortikoider. Bristande produktion av båda dessa hormoner kan orsaka ett antal symtom som svaghet, uttorkning, lågt blodtryck, depression, hjärta toxicitet, kräkningar, blod i avföringen, och viktminskning.

Denna sjukdom är relativt sällsynt hos hundar, men när det inträffar tenderar att ses oftast hos unga till medelålders hundar, tikar, och kan vara familjär i Bearded Collie, Storpudel, Portugisisk Vattenhund, West Highland White terrier, Rottweilers, och wheaten terrier.

Symtom och typer

Symptomen varierar beroende på hur länge problemet. Livshotande symtom är vanligt i akuta episoder av denna sjukdom. Följande symtom är vanligt förekommande hos hundar:

Letargi
Aptitlöshet (anorexi)
Kräkningar
Viktminskning
Diarré
Shaking
Ökad frekvens av urinering (polyuri)
Ökad törst (polydipsi)
Depression
Dehydrering
Svag puls
Collapse
Låg temperatur
Blod i avföringen
Håravfall (alopeci)
Smärtsam buken

Orsaker

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) brist
Metastatiska tumörer
Långsiktig glukokortikoid tillbakadragande

Diagnos

Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa och symtomdebut. Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, inklusive rutinmässiga laboratorietester, en komplett blodstatus, biokemi profil, och urinanalys. Den blodstatus kan avslöja anemi, onormalt högt antal eosinofiler (en typ av vita blodkroppar som lätt fläckar med eosinfärg), och ett ökat antal lymfocyter (också en typ av vita blodkroppar) kallas (lymfocytos).

Serumbiokemi test kan avslöja en onormalt ökad nivå av kalium, och en ansamling i blodet av urea – kvävehaltiga slaggprodukter som vanligtvis utsöndras ur kroppen via urinen (azotemi). Andra fynd inkluderar lägre nivåer av natrium (hyponatremi) och klorid (hypokloremi), ökade nivåer av kalcium (hyperkalcemi), förhöjda leverenzymer, inklusive ALAT och ASAT, och lågt blodsocker (hypoglykemi). Den urinanalys kan avslöja en låg koncentration av urin. Den slutgiltiga testet för att diagnostisera detta tillstånd är genom att detektera nivåerna av kortisol i kroppen. Normalt adrenokortikotropt hormon (ACTH) produceras av hypofysen, som stimulerar sedan binjurarna att släppa sina hormoner. ACTH kan injiceras i kroppen för att testa de normala svarsfunktioner hos binjurarna. Om din hunds binjurarna visar inte en ökning i frisättningen av hormoner efter att ha fått ACTH, då diagnosen hypoadrenokorticism bekräftas. Visuella diagnostiska förfaranden, som X-ray och ultraljud, kan avslöja mindre än normala binjurar.

Behandling

En plötslig och svår (akut) episod av hypoadrenokorticism är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar sjukhusvård och intensiv terapi. Behandlingen av denna sjukdom beror på typen och svårighetsgraden av symtomen. Patienter med låga kroppsvätskor ges intravenösa fluider att ersätta de otillräckliga vätskenivåerna, men en hörnsten i terapin är att supplementally ersätta de bristfälliga hormoner. Hundar som har diagnostiserats med detta villkor måste behandlas med hormoninjektioner för resten av deras liv.